Reformacija ir kontrreformacija Europoje

Apimtis: 633 žodžiai (-ių) · Patalpinta: 2012-11-05 15:19:19 · Įvertinimas:
Liuterio mokymas darė religiją pasaulietiškesne;
• Atmesdamas Bažnyčios hierarchiją, M. Liuteris pasisakė už pigią Bažnyčią;
• M. Liuterio idėjos atitiko daugumos Vokietijos visuomenės interesus, aplink jį ėmė burtis valstiečiai, plebėjai, biurgeriai, dalis bajorų ir kunigaikščių: prasidėjo platus judėjimas prieš Katalikų Bažnyčią Vokietijoj, kuris vėliau išplito beveik visoje Europoje;
Svarbiausi reformacijos srovių bruožai:
• Liuteronų – Vokietijos Bažnyčia atskirta nu popiežiaus; neigtas dvasininkijos, kaip tarpininko tarp Dievo ir žmogaus vaidmuo; vieninteliu tikėjimo šaltiniu laikytas Šventasis raštas; paskelbta visų tikinčiųjų lygybė prieš Dievą; Bažnyčia tapo pigia, buvo panaikinta jos hierarchija;
• Kalvinistų – atsisakyta šventųjų paveikslų ir apeigų; pripažinta, kad svarbiausia per mišias – Biblijos skaitymas, komentavimas, psalmių giedojimas; panaikinta bažnytinė hierarchija; numatyta, kad tikinčiųjų bendruomenei turi vadovauti pamokslininkai ir iš pasauliečių renkami seniūnai (presbiteriai);
• Anglikonų – popiežiaus vietą užėmė karalius; panaikinti vienuolynai, konfiskuotas jų turtas ir žemės; Bažnyčia paskelbta valstybine; atmestas indulgencijų pardavinėjimas, šventųjų paveikslų garbinimas; išsaugotos katalikiškos liturgijos;
Reformacijos srovės Vokietijoje:
• Nuosaikioji biurgerių kunigaikščių reformacijos srovė pasisakė už taikią bažnyčios reformą, atstovavo kunigaikščių ir biurgerių interesams (vadovavo M. Liuteris);
• Valstietiška plebėjiška reformacijos srovė (radikalioji): pasisakė ne tik prieš katalikų Bažnyčią, bet ir prieš stambius feodalus, turtuolius, svarbiausiu tikėjimo šaltiniu laikė ne Bibliją, o gyvąjį apreiškimą – t. y. žmogaus protą. Atstovavo valstiečių ir plebėjų interesams. Šiai srovei vadovavo Tomas Miunceris.
Kontrreformacija XVI a. I p. Prasidėjusi aktyvi Katalikų Bažnyčios kova prieš reformaciją. Iniciatorius – vyskupas Džovanis Moronė.
Priemonės: įsteigtas vyriausias inkvizicijos tribunolas 1542 m.; įkurtas Jėzuitų ordinas 1540 m. (įkūrėjas ispanų bajoras Lojola); visi protestantai paskelbti eretikais, aukščiausiuoju autoritetu tikėjimo dalykuose paskelbtas popiežius; įvesta griežta bažnytinė cenzūra; kurtos dvasininkų seminarijos;
Reformacijos reikšmė:
• Dėl reformacijos XVI a. II p. – XVII a. I p. Susidarė palankios sąlygos plėtotis švietimui, mokslui, filosofijai ir menui V. Europos šalyse;
• Reformacija padėjo vystytis nacionalinėms kalboms ir ne tik Bažnyčioje, bet ir kultūriniame bei visuomeniniame gyvenime;
Sužinok daugiau :)
Paieška